CURRENT STUDENTS (Top paper as top-3 authors)


Huijie Guo

Yuankai Luo (KDD’23, TIST’22)

Meijun Liu (TVCG/VIS’20)

Mufan Xu (KDD’23)

Ye Sun

Yuwen Ji

Fengli Xiao (VIS’23 short)

Lei Xia (VIS’23 short)

Zihan Chen

Nan Wang

 

PREVIOUS STUDENTS (Top paper as top-3 authors)


Qingsong Liu (VIS’15, TVCG’18) => Bytedance

Yue Su (TVCG/VIS’19) => Yuanfudao

Le Wang (TKDE’18) => Xiaomi

Congcong Huang (TVCG/VIS’20) => Baidu

Zhihao Tan (TVCG/VIS’22) => Tencent (?)

Xinsong Yang (TVCG/VIS’16) => NYU

Yucheng Huang (TVCG/VIS’19) => UCSD

Tao Jiang => Alibaba

Deyun Wang (EuroVis’21) => Meituan

Rulei Yu => Microsoft

Yuan Xuan (ICDE’16) => Cornell